Kontakt

Ljudska Univerza
Murska Sobota

Zavod Za Permanentno Izobraževanje


Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Telefon:
02 536 15 60

Fax:
02 532 16 24

E-pošta:
info@lums.si

DŠ:
SI15053083

UJP:
01280-6030716923

Matična številka:
5052157000

Kakovost

Svetovalec za kakovost


SVETOVALEC ZA KAKOVOST

V letu 2013 smo nadaljevali usposabljanje delujočih svetovalcev za kakovost. Usposabljanje poteka v sklopu ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, ki ga izvaja Andragoški zavod Slovenije.

 Aprila je bila prva delavnica, na kateri smo se seznanili z vsebino načrtovanega dela in dogovorili način sodelovanja v omrežju svetovalcev za kakovost. Začeli smo z delom v spletni učilnici omrežja svetovalcev za kakovost, ter se dogovorili za skupne akcije, ki jih bomo uresničevali v svojih izobraževalnih organizacijah.

Junija 2013 smo se udeležili 2. delavnice, na kateri smo se posvetili predvsem Oblikovanju strokovnega profila svetovalca za kakovost. Posredovali so nam vprašalnik o temeljih nalogah in ključnih zmožnosti svetovalcev za kakovost.

 
 

Druga akcija  Pravila o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in nacionalnem omrežju svetovalcev za kakovost pa je spodbudila razpravo o vsebinskem predlogu, ki opredeljuje, kdo je lahko svetovalec za kakovost in v katerih primerih lahko posameznik deluje kot del nacionalnega omrežja. Spregovorili smo tudi o  oblikovanju in prenovi Listine kakovosti ter Izjave o kakovosti .

Na  3. delavnici v oktobru smo pregledali rezultate anketiranja o vlogi svetovalca za kakovost in osnutek strokovnega profila (opis del in nalog ter zmožnosti) svetovalca za kakovost, ter razpravljali o osnutku pravil o delovanju svetovalcev za kakovost v organizaciji in omrežju svetovalcev za kakovost.

Velik del nalog v letu 2013 smo svetovalci za kakovost opravili v spletni učilnici omrežja sveto
valcev za kakovost, kjer smo tudi izmenjevali mnenja na forumih. 

V letu  2012 smo se svetovalci za kakovost na Andragoškem centru Slovenije srečali le enkrat. Pregledali smo naše delo. Vidik zagotavljanja kakovosti nam je predstavil dr. Slavko Gaber. Zastavili smo si  akcijo za leto 2012 (opredelitev standardov kakovosti pri podpori odraslemu v izobraževanju odraslih ter izbira skupne aktivnosti za tri, štiri organizacije z namenom krepitve omrežja svetovalcev). 


V januarju 2011 se je v sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, začela usposabljati Alenka Kučan, ki je tudi predsednica komisije za kakovost.

Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za šolstvo in šport (15 %).

V projektu, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, se usposablja 14 novih svetovalcev, ki bodo dopolnili in okrepili vzpostavljanje omrežja svetovalcev v izobraževanju odraslih. Povezava strokovno usposobljenih svetovalcev bo tako spodbujala in omogočala nadaljnji razvoj in nove pristope za izboljšanje izobraževanja odraslih, hkrati pa na tem področju med seboj povezovala različne izobraževalne organizacije.

Naloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih so:

- svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in
  izpeljevanja samoevalvacije ,
- svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
- koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
- izpeljevanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Potek aktivnosti v projektu:

Prvo srečanje na Andragoškem centru Slovenije, 26. januarja 2011.

Svetovalci za kakovost smo bili seznanjeni s svojo vlogo in informirani o delu planiranem v projektu. Spoznali smo metodo kolegialne presoje, ki smo jo naknadno v projektu tudi uporabili kot kvanitativno metodo za presojanje kakovosti.

Pregledali smo spletne strani o kakovosti pri organizacijah vključenih v projekt in ugotavljali svoje prednosti ter pomanjkljivosti, in prednosti ter pomanjkljivosti drugih na tem področju.

V času do naslednje delavnice, smo imeli za nalogo opraviti analizo umeščanja kakovosti v našo izobraževalno organizacijo.

Drugo srečanje na Andragoškem centru Slovenije, 9. marec 2011.

Na srečanju smo se pripravljali na izvedbo kolegialnega obiska. Pri tem smo spoznavali vlogo kolegialnih presojevalcev in vlogo koordinatorjev kolegialnega obiska v izobraževalni organizaciji. Nova znanja smo tudi praktično preizkusili z igro vlog.

Ljudska univerza Murska Sobota je bila skupno s Srednjo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja, izžrebana za kolegialni obisk Ljudske univerze Nova Gorica. S strani ACS-ja je delo koordinirala dr. Tanja Možina.

V času do izpeljave obiska, to je do 6. maja 2011, smo vse tri presojevalke presojale samoevalvacijsko poročilo Ljudske univerze Nova Gorica in se po dogovorjenih merilih pripravljale za dodatno presojo s pomočjo vprašanj, ki smo jih pripravile za dodatno osvetlitev nekaterih nejasnosti v poročilu.

Kolegialni obisk na Ljudski univerzi Nova Gorica, 6. maj 2011

Kolegialni obisk v Novi Gorici je bil dobro pripravljen tako s strani presojevalk,  kot tudi s strani koordinatorice kolegialnega obiska na Ljudski univerzi Nova Gorica. S strani zaposlenih na LUNG, so sodelovale direktorica in vse članice skupine za kakovost. Ob koncu obiska, smo jim presojevalke podale kratko mnenje o notranjem sistemu kakovosti, ki ga uporabljajo v njihovi organizaciji.

Tretje srečanje na Andragoškem centru Slovenije, 7. junija 2011

Na srečanju smo se pogovorili o vtisih in izkušnjah po opravljenih kolegialni presoji in dorekli način oblikovanja končnega poročila o kolegialni presoji.

Drugi del srečanja smo namenili seznanjanju s pripravo Listine kakovosti, ki smo jo oblikovali do 10. avgusta 2011. Ponovno smo pregledali  spletne strani in bili opozorjeni na to, da vzpostavimo ali izboljšamo podstran o kakovosti na spletnih straneh svoje organizacije.


Četrto srečanje, 4. oktobra 2011, ki je bilo tudi zaključno srečanje v letu 2011 smo ovrednotili proces kolegialne presoje ter se pogovorili o načrtovanih izboljšavah kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Dogovorili smo se tudi o nadaljnjem delu v zvezi z listino kakovosti ter pregledali, katere informacije v zvezi s kakovostjo in izobraževanjem odraslih so objavljene na spletnih straneh.

V drugem delu srečanja pa smo ovrednotili vlogo svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijah ter se pogovorili o aktivnostih do zaključka projekta. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnostih za nadaljevanje dela v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

        


28. marca 2012, smo se srečali na prvi delavnici omrežja svetovalcev za kakovost. Delavnica je potekala na ACS. Namen srečanja je bil seznanitev z aktivnostmi na področju razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih za leto 2012 in povezovanje svetovalcev za kakovost s skupnimi aktivnostmi.

http://kakovost.acs.si/svetovalci/« nazaj

 

     

 
   


  
  

    
    

       


 PUM-O

 

 Študijski krožki