Od leta 2011, ko smo se na Andragoškem centru Slovenije vključili v projekt za usposabljanje za svetovalce za kakovost, na Ljudski univerzi Murska Sobota deluje svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih.

 

Naloga svetovalke za kakovost je, da svetuje sodelavcem in vsem, ki v organizaciji sodelujejo pri procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter pri procesih uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije. Svetovanje izvaja z namenom, da vključeni te procese izvajajo čim bolj učinkovito in tako doprinašajo k nenehnemu razvoju kakovosti lastnega dela in dela organizacije.

 

Ob tem svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih tudi koordinira in sodeluje pri izpeljevanju  različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji.

 

V sklopu svojega dela svetovalka za kakovost vsebine  s področja kakovosti predstavlja na andragoških zborih in strokovnih aktivih, pripravi predstavitve za seje sveta zavoda, vodi in usklajuje aktivnosti za podaljšanje vloge za uporabo zelenega znaka kakovosti POKI in delo s področja kakovosti predstavlja strokovni in širši javnosti.

 

Svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih je tudi predsednica komisije za kakovost, kar omogoča dobro in povezano delovanje pri izvajanju procesov za razvoj kakovosti.

 

Svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih v mreži svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih aktivno sodeluje s strokovnjaki za kakovost z Andragoškega centra Slovenije ter z delujočim  svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih iz ostalih organizacij za izobraževanje odraslih. V okviru mreže se vsaj dvakrat letno vključuje v dodatna usposabljanja in sodeluje pri letno dogovorjenih skupnih aktivnostih mreže. V letu 2019 je bila ta skupna aktivnost s področja učitelja in njegove vloge pri sprotnem spremljanju kakovosti.

 

Prepoznavanje potreb udeležencev po podpori pri učenju.

 

V marcu 2019 je za zaposlene, zunanje sodelavce in partnerje organizirala izobraževanje s področja opredeljevanja in merjenja učinkov v izobraževanju odraslih, ki so ga izvedle strokovne sodelavke iz Andragoškega centra Slovenije.

 

Izobraževanje: Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle, 31. 3. 2019

 

 

V letu 2020 je skupna aktivnost omrežja svetovalcev za kakovost bila razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. Učitelji so nam posredovali zgodbe povezane s presojanjem kakovosti njihovega dela v katerih so razmišljali o svojem delu, izkušnjah, učenju in doseganju in izboljševanju svoje kakovosti.

 

 

Svetovalka za kakovost: Alenka Kučan, 02 536 15 62, alenka.kucan@lums.si