Sproščeno in ustvarjalno do novega znanja v programu

PUM-O+

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH PLUS

 

PUM je bil eden od prvih razvojnih projektov, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije in izvaja tudi temeljni program usposabljanja za mentorje, skrbi za njihovo stalno strokovno spopolnjevanje in evalvacije programa. Program se izvaja v 12 krajih po Sloveniji. Več o programu na spletni strani ACS.

 

Na podlagi izkušenj programa PUM in neformalnega programa PUM-O so ob upoštevanju novih družbenih okoliščin slednjega dopolnili v PUM-O+, in sicer na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

 

Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 in je umeščen v prednostno nalogo 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost, prispeva k cilju politike 4: "Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic" oz. specifičnem cilju ESO4.8: "Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine".

 

Leta 2007 je program PUM dobil prvo priznanje med programi socialne politike v okviru EU  - European Regional Champions Awards 2007. Priznanja podeljuje Odbor regij - Committee of Regions, da bi osvetlil in proslavil  najboljše zamisli, inovacije in primere dobre prakse socialne politike v regijah EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za prijavo udeležencev in pripravo pogodbe na Zavodu RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/programi-za-zaposlovanje/predstavitev-programov/pumo-o-plus-projektno-ucenje-mlajsih-odraslih/ 


Cilji PUM-O+

Temeljni namen programa je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

 

V PUM-O+ se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki

  • imajo status brezposelne osebe,
  • imajo status iskalca prve zaposlitve,
  • niso vključeni v izobraževanje,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
  • niso zaposleni.

 

PUM-O+ je priložnost sodelovanja in druženja z vrstniki, ustvarjalno preživljanje prostega časa, čas za odločitev o svoji prihodnosti in poklicu in priprava na ponovno vključitev v izobraževanje ali zaposlitev.

Učenje poteka v obliki projektnega dela in temelji na upoštevanju interesov in sposobnosti udeležencev.

Program je za udeležence brezplačen, vključijo se za 10 mesecev kadarkoli med letom in zapustijo program, ko dosežejo zastavljeni cilj. Lahko pred iztekom 10 mesecev.

 


Udeleženec in mentorji pripravimo izhodišča za pripravo osebnega kariernega načrta, v katerem uvodoma opredelimo namen kandidatovega sodelovanja (vizijo) in izhodiščne cilje, ki jim bo udeleženec v programu sledil. Osebni načrt časovno opredelimo, določimo kazalnike, s katerimi bomo spremljali njegovo uresničevanje. Uresničevanje načrta periodično spremljamo in po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo. Pri tem udeleženec in mentorji sodelujemo tudi z drugimi ustanovami.


Dejavnosti:

Projekti, obiskovanje podjetij, navezave stikov z delodajalci, pisanje življenjepisov in prijav na delovna mesta, učna pomoč, pomoč pri navezavi stikov s šolami, pomoč pri učenju teorije za vozniški izpit, tečaji tujih jezikov, multimedije, računalništva in ročnih del, predavanja in delavnice na različne tematike (motivacija, krepitev pozitivne samopodobe, navajanje na zdrav življenjski slog, kuharske delavnice, komunikacijske veščine, javno nastopanje, funkcionalno opismenjevanje) aktualne teme, ki zadevajo vsakdan mladostnikov, delovanje na mednarodnem področju, sodelovanje s skupinami iz lokalnega okolja, predstavitve in gostovanja, športna udejstvovanja, ogledi filmov ...

 

Več programskih utrinkov si lahko ogledate v naši FOTOGALERIJI ali pa si ogledate naše filmčke, ki so nastali v dosedanjih letih, bodisi kot oglas za vpis ali kot filmčki, s katerimi smo se prijavili na različne natečaje.

 

Udeleženci 16. generacije programa Projektno učenje za mlajše odrasle na Ljudski univerzi Murska Sobota, ki so obiskovali program od 1. septembra 2014 do 30. junija 2015, so strnili celoletno dogajanje v PUMu v obliki zanimivih PUM novic.

 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja so udeleženci 15. generacije (2013/14) s svojimi pametnimi telefoni snemali in fotografirali festivalski dogodek Parado učenja, ki je v lepem vremenu potekala 23. maja 2014 na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota. Posneti material so zmontirali v krajši video, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Kratki film ONE POINT TWO smo v šolskem letu 2011/12 producirali v okviru projekta 7. PUMetnost. S tem filmom smo se prijavili na globalni filmski natečaj 1 of 7 Billion.

S kratkim filmom ENERGIJSKI SHAKE smo v šolskem letu 2012/13 sodelovali na evropskem video natečaju Povej, kaj misliš o obnovljivih virih energije.

V nadaljevanju sledi nekaj kratkih video oglasov za vpis v program PUM, ki so v preteklih letih nastali pod režirsko taktirko udeležencev.

 

 

 

 

 

 

Nekaj zapisov udeležencev pa vam nazorneje predstavi program:

 

Prav tako si preberite izjave nekdanjih udeležencev v programu PUM ali spoznajte uspešne zgodbe Melite, Nikole in Mitje. Uspešne zgodbe si lahko preberete tudi v lokalnem časopisu Vestnik (l. 2018 in l. 2021).

 

 

Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle v Celju in Murski Sobota. Namen programa je krepitev in varovanje duševnega zdravja mladostnikov in spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

 

 

 

Program PUM-O je v letu 2018 praznoval polnoletnost, saj smo obeležili 18-letnico delovanja. Ob tem je nastal tudi promocijski video, kjer smo združili vsebino s preteklimi generacijami.

 

 

 

V letu 2019 je program PUM-O praznoval 20. let delovanja v Sloveniji. Ob tem jubileju je nastal promocijski film, ki prikazuje življenjske zgodbe mladih, ki vstopajo v program PUM-O z različnimi ozadji.

 

Decembra 2019 je v Sloveniji potekal tudi projekt Sence po idejni zasnovi slikarja Boruta Beusa. Projekt so izvajali vsi Slovenski PUMi. Medijske in ostale prispevke najdete na tukaj in v galeriji.

 

 

 

Dodatne informacije:

Elektronska pošta PUM-O: pum@lums.si

 

Mentorji:

Darja Dravec darja.dravec@lums.si

Mihaela Flisar mihaela.flisar@lums.si

Gorazd Rituper gorazd.rituper@lums.si 

Darja Blagić darja.blagic@lums.si

 

Telefonska številka: 02 536 15 70

GSM: 041 744 733

 

 

Predstavitev inštalacije Sence ob 20. obletnici programa PUM-O v Sloveniji

 

 

 

Vseslovenski PUM-O projekt na temo SPANJA