Na Ljudski univerzi Murska Sobota deluje komisija (predhodno skupina) za kakovost že od leta 2003, ko smo bili vključeni v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI).

Delovanje komisije smo uskladili z  Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2.2.2018). Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o izobraževanju odraslih je komisijo na predlog direktorja zavoda imenoval svet zavoda na svoji seji 17. 12. 2018. Sestavo, mandat in naloge komisije določa interni akt Pravilnik o komisiji za kakovost, ki je bil prav tako sprejet na seji sveta zavoda 17. 12. 2018.

Komisijo za kakovost sestavljajo:

  • Alenka Kučan, predsednica komisije, svetovalka za kakovost
  • Mateja Rajh, članica, organizatorka izobraževanja odraslih in svetovalka v središču ISIO
  • Danijel Petković, član, organizator izobraževanja odraslih
  • Mitja Peterka, član, sodelavec-koordinator
  • Jasmina Drolc Žido, članica komisije, predstavnica zunanjih sodelavcev.

Mandat komisije traja do 17. 12. 2022.

Komisija se sestaja vsake tri mesece oziroma po potrebi, glede na naloge, ki jih izvaja v določenem obdobju. Komisija skrbi za nemoteno in učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti, za organizirano načrtovanje in pristopanje k spremljanju kakovosti in samoevalvacijam v organizaciji, spremlja pa tudi vse pristope zunanje presoje v katerih Ljudska univerza Murska Sobota sodeluje.

O svojem delu komisija za kakovosti  poroča vsaj enkrat letno na seji andragoškega zbora in na seji sveta zavoda, poročila o delu pa objavlja tudi na spletnih straneh in v letnem poročilu.