Vpeljevanje izboljšav je zadnja faza samoevalvacije in pomeni uresničevanje akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti.

 

Na podlagi zapisanih aktivnosti in rokov za njihovo izvedbo komisija za kakovost spremlja realizacijo uvajanja izboljšav v delo in življenje organizacije.

 

V tej fazi lahko iz raznih razlogov občasno prihaja do zastoja. Največkrat zaradi ovir ali dejstev, na katere nismo bili pripravljeni in ki jih komisija za kakovost po preučitvi odpravi ali pa po potrebi prilagodi izbrano aktivnost, določi novo odgovorno osebo ali podaljša rok uvajanja spremembe.

 

Končni rezultati in učinki, ki jih imajo vpeljane izboljšave na razvoj kakovosti ter delo in življenje na Ljudski univerzi Murska Sobota,  so nam vsem bogata nagrada za prizadevanja in vložen trud, za partnerje in širšo javnost pa tudi pokazatelj našega dobrega dela in nenehnega razvoja.