O presojanju in razvijanju kakovosti razpravljamo na strokovnih aktivih, vsaj enkrat na leto pa tudi na sejah andragoškega zbora ter na sejah sveta zavoda.

 

Svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih na sejah andragoškega zbora predstavi minulo delo in rezultate s področja presojanja in razvijanja kakovosti ter organizira aktivnosti za razpravo, podajanje mnenj, predlogov ali drugačno aktivno sodelovanje članov andragoškega zbora. Tako lahko vsi člani doprinesejo k ugotovitvam samoevalvacije, načrtovanju izboljšav in njihovem vpeljevanju v organizacijo ter k drugim aktivnostim za razvoj naše kakovosti.

 

V letu 2018 in 2019 je bil poudarek na razpravah o zadovoljstvu učiteljev, rezultatih samoevalvacije in aktivnostih za izboljšave na področju rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih ter spremljanju kakovosti lastnega dela učiteljev.

 

 

Odkar sodelujemo v aktivnosti Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) - Dan za kakovost, smo aktivne delavnice na katerih obravnavamo kakovost, prenesli na termine izvedbe tega dogodka. Na dogodek zmeraj povabimo člane andragoškega zbora, pa tudi druge zaposlene in učitelje, ki ne dosegajo meril za članstvo v andragoškem zboru. Tako nam uspe, da letno vsaj enkrat spodbudimo razprave in vprašanja s področja kakovosti.

Tako smo na ta dan leta 2018 imeli za zaposlene strokovne delavce in zunanje sodelavce (člani andragoškega zbora in širše) organizirano »svetovno kavarno« na temo "Spremljanje kakovosti na ravni učitelja, " leta 2019 pa smo z zaposlenimi in predstavniki zunanjih sodelavcev izvedli razpravo v fokusni skupini na temo "Kakovostno od svetovanja do poročanja".

Na Dnevu za kakovost 2020 smo Izvedli delavnico Dobro jutro kakovost - Kakovost teče novi krog, na temo – kaj se bomo spraševali v naslednjem ciklu samoevalvacije. Zaposleni na LUMS so samostojno razmislili in s pomočjo pripravljenega gradiva izbrali področja in kazalnike, ki se jim zdijo najbolj potrebni, zanimivi ali primerni za presojanje kakovosti v naslednjem ciklu samoevalvacije.

 

 

Dan za kakovost 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan za kakovost 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan za kakovost 2020