O presojanju in razvijanju kakovosti razpravljamo na strokovnih aktivih, vsaj enkrat na leto pa tudi na sejah andragoškega zbora ter na sejah sveta zavoda.

 

Svetovalka za kakovost v izobraževanju odraslih na sejah andragoškega zbora predstavi minulo delo in rezultate s področja presojanja in razvijanja kakovosti ter organizira aktivnosti za razpravo, podajanje mnenj, predlogov ali drugačno aktivno sodelovanje članov andragoškega zbora. Tako lahko vsi člani doprinesejo k ugotovitvam samoevalvacije, načrtovanju izboljšav in njihovem vpeljevanju v organizacijo ter k drugim aktivnostim za razvoj naše kakovosti.

 

V letu 2018 in 2019 je bil poudarek na razpravah o zadovoljstvu učiteljev, rezultatih samoevalvacije in aktivnostih za izboljšave na področju rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih ter spremljanju kakovosti lastnega dela učiteljev.