Za namene poglobljene presoje kakovosti različnih vidikov naše dejavnosti vsake tri leta izpeljemo poglobljeno samoevalvacijo. Tako pridobimo kvantitativne in kvalitativne podatke o nekem pojavu, procesu ali dosežku ter njihovo vrednotenje glede na postavljene opredelitve ali standarde kakovosti. Pobudnik in usklajevalec aktivnosti poglobljene samoevalvacije je komisija za kakovost.

 

V prvem letu triletnega cikla najprej opredelimo področja, kazalnike in merila, ki jih bomo presojali v tekočem samoevalvacijskem ciklu in določimo standarde, ki jih želimo dosegati. V samoevalvacijski cikel po potrebi in presoji vključujemo tudi kazalnike oziroma standarde, ki smo jih že preverjali v procesih samoevalvacije, vendar jih želimo zaradi sprememb, ki so od tega preverjanja nastale v samem procesu izobraževanja ali zaradi drugih okoliščin, ki vplivajo na naše delo, ponovno preveriti.

 

Tako v prvi fazi samoevalvacije pripravimo  samoevalvacijski načrt, ki nam je vodilo za nadaljnje procese. V njem za izbrane standarde kakovosti opredelimo samoevalvacijska vprašanja, s katerimi ugotovimo kakšni smo, oziroma koliko že dosegamo izbrani standard, določimo subjekte in vire za zbiranje podatkov in metode, kako bomo te podatke zbrali.

 

V drugem letu triletnega cikla samoevalvacije sledimo samoevalvacijskemu načrtu in najprej po izbranih metodah, z uporabo pripravljenih instrumentov izvedemo   presojo kakovosti na izbranih področjih in pri načrtovanih kazalnikih.

 

Zbrane podatke interpretiramo in jih zapišemo v samoevalvacijsko poročilo.


O rezultatih iz samoevalvacijskega poročila razpravljamo na andragoškem zboru, ko skupno razmišljamo o morebitnih potrebnih izboljšavah in spremembah našega ravnanja na izbranih področjih.  S samoevalvacijskim poročilom in predlogi za spremembe seznanimo tudi svet zavoda, čigar člani lahko dodatno doprinesejo k naboru idej za izboljšave.

 

Na podlagi pridobljenih predlogov komisija za kakovost oblikuje akcijski načrt za razvoj kakovosti in v tretjem letu samoevalvacijskega cikla koordinira aktivnosti za uvajanje izboljšav, ki so določene s tem načrtom.

 

Poglobljeno samoevalvacijo izvajamo tudi v svetovalnem središču. Poglobljeno samoevalvacijo v svetovalnem središču izvajajo svetovalci, ki  izdelajo samoevalvacijski načrt in izpeljejo presojo na izbranem področju, pri opredeljenih kazalnikih in merilih. Vsako drugo leto pripravijo samoevalvacijsko poročilo svetovalnega središča, ugotovitve iz samoevalvacije objavijp na spletnih straneh Ljudske univerze Murska Sobota pod kakovostjo svetovalnega središča in z njimi seznanijo strokovne in strateške partnerje.

 

V letu 2020 smo na Ljudski univerzi Murska Sobota pričeli z novim ciklom samoevalvacije.

 

 

Samoevalvacijski načrti

 

 

Samoevalvacijska poročila

 

Fotografije andragoški zbori