INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016-2022                     

 

 

Ljudska univerza Murska Sobota je bila na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 izbrana za izvajalca operacije Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja (po modelu ISIO).

 

Operacijo »Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Z Ljudsko univerzo Murska Sobota (vodja konzorcija) sodelujeta v projektu tudi Ljudska univerza Lendava in Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona. V letih 2016 in 2017 je sodelovala tudi Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, od 1. 1. 2018 pa je partnerstvo SPTŠ zamrznjeno.

V času trajanja operacije, od 20. junija 2016 do 31. marca 2022, bomo s partnerji izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki je namenjena predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje.

 

Kontakt:

Alojz Sraka, vodja ISIO Svetovalnega središča

02 536 15 76 oz. 031 637 243; svetovalno.sredisce@lums.si

 

Mateja Rajh, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču

02 536 15 69; mateja.rajh@lums.si

 

Dragana Vučković, svetovalka v ISIO Svetovalnem središču

02 536 15 64; dragana.vuckovic@lums.si

 

Ključni deležniki v projektu Svetovanje 2016 – 2022 LU Murska Sobota:

  • Pomurska gospodarska zbornica (PGZ),
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota (in OOZ Lendava, OOZ Ljutomer ter OOZ Gornja Radgona),
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota,
  • Razvojni center Murska Sobota (RCMS),
  • in preostali člani Strateškega sveta Svetovalnega središča Murska Sobota.

 

 

MEDIJI O PROJEKTU