Za potrebe sprotnega spremljanja kakovosti sledimo različnim dejavnikom, s katerimi lahko ugotovimo doseženo raven kakovosti:

 

 • vpis: letno spremljamo vpis udeležencev v posamezne programe na ljudski univerzi in število vpisanih primerjamo z vpisi iz preteklih let. Spremljamo tudi demografske podatke vpisanih udeležencev (starost, spol, status, udeleženci iz ranljivih skupin oz.  skupin s posebnimi potrebami ipd.),
 • uspešnost: letno spremljamo uspešnost udeležencev v posameznem programu, število in delež uspešnih in jo primerjamo z uspešnostjo iz preteklih let,
 • osip: letno spremljamo osip v posameznem programu, ugotavljamo število in demografske podatke osipnikov, vzroke za osip in ukrepe za preprečevanje osipa,
 • zadovoljstvo udeležencev: ugotavljamo na letni ravni in po posameznih programih po zaključku izobraževanja. Za ugotavljanje zadovoljstva uporabljamo anketne vprašalnike in/ali evalvacijske razgovore z udeleženci,
 • zadovoljstvo učiteljev: ugotavljamo z evalvacijskimi razgovori v okviru strokovnega aktiva ali z individualnim razgovorom z organizatorjem izobraževanja. V obdobju dveh do treh let izvedemo tudi obširnejšo anketo o zadovoljstvu učiteljev z našo organizacijo in njihovim delom. Podatke o zadovoljstvu učiteljev z določenim kazalnikom ali njihovo mnenje o določenem problemu, pojavu, izzivu, pa ugotavljamo po potrebi tudi s krajšimi anketnimi vprašalniki,
 • v programih, ki jih izvajamo za podjetja, ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z anketnimi vprašalniki o zadovoljstvu in zadovoljstvo naročnikov izobraževanja/delodajalcev z evalvacijskimi razgovori,
 • rezultate in učinke izobraževanja: v programih neformalnega izobraževanja ugotavljamo rezultate in učinke izobraževanja po 4 tednih in 6 mesecev po zaključku programa. Rezultate in učinke ugotavljamo tudi na področju svetovanja, v sodelovanju s svetovalcem za izobraževanje odraslih in v drugih programih, odvisno od trajanja in vrste programa,
 • v organizaciji in v svetovalnem središču izvajamo poglobljene samoevalvacije. Na Ljudski univerzi bomo v letu 2020 začeli z novim triletnim ciklom poglobljene samoevalvacije,
 • zaposleni in svetovalci iz svetovalnega središča sodelujemo v zunanjih evalvacijah in zgledovalnih obiskih,
 • v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu med drugim ugotavljamo in presojamo zadovoljstvo zaposlenih oziroma počutje zaposlenih na delovnem mestu.

Za sprotno spremljanje kakovosti lahko svoja mnenja, predloge, pripombe in pohvale udeleženci  sporočajo na različne načine:

 • v razgovoru z vodjem/organizatorjem izobraževanja ali s svetovalko za kakovost izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Murska Sobota, individualno in/ali skupinsko (razredne ure, evalvacijski razgovori v skupini),
 • z zapisom v knjigo pritožb in pohval,
 • z oddajanjem pritožb, pripomb ali pohval v nabiralnik POKI,
 • s sodelovanjem pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov ali na fokusnih skupinah,
 • preko elektronske pošte na naslov Ljudske univerze Murska Sobota ali na naslov svetovalke za kakovost.

 

Prav tako svoja mnenje, predloge in pobude lahko sporočajo tudi učitelji. Učitelji sodelujejo pri presojanju kakovosti v strokovnih aktivih, na andragoških zborih, so člani komisije za kakovost ali kako drugače sodelujejo s komisijo in/ali svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih. Učitelje tudi motiviramo in usposabljamo za spremljanje kakovosti lastnega dela. V letu 2020 bomo uvedli spremljanje in razvoj kakovosti dela učiteljev s kolegialnimi hospitacijami med učitelji istih predmetov oziroma področij.

 

Partnerji sodelujejo pri spremljanju kakovosti in pri zbiranju predlogov, mnenj in pobud na partnerskih srečanjih, v evalvacijskih razgovorih, s sodelovanjem v fokusnih skupinah in izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov.