Vsak cikel samoevalvacije se konča s premislekom o tem, kako lahko na podlagi podatkov zbranih v samoevalvaciji načrtujemo nadaljnji razvoj kakovosti naše organizacije na določenem področju. V ta namen izdelamo akcijski načrt za razvoj kakovosti v izobraževalni organizaciji, ki je podprt z operativnim načrtovanjem vpeljevanja izboljšav.

 

Na podlagi rezultatov samoevalvacije se odločimo za aktivnosti in postopke, ki jih bomo izpeljali za izboljšanje kakovosti, določimo odgovorne osebe za njihovo izpeljavo in roke za njihovo izvedbo.

 

Pri načrtovanju  razvoja sledimo svojemu poslanstvu in vizijam ter aktivnosti načrtujemo tako, da čim bolje pripomorejo k doseganju standardov kakovosti, ki jih želimo dosegati.

 

Ob tem upoštevamo in načrtujemo tudi vpeljevanje in uvajanje tistih izboljšav, ki so se pokazale potrebne pri kateri od drugih dejavnosti sprotnega spremljanja kakovosti.

 

 

Akcijski načrti, operativni načrti