Sproščeno in ustvarjalno do novega znanja v programu

PUM-O - PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH

Nadgradnja javnoveljavnega programa izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM.

Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je umeščen v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" v sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela". 

 
Cilji PUM-O

Temeljni namen programa je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

  • Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki

  • imajo status brezposelne osebe,
  • imajo status iskalca prve zaposlitve,
  • niso vključeni v izobraževanje,
  • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
  • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

PUM-O je priložnost sodelovanja in druženja z vrstniki, ustvarjalno preživljanje prostega časa, čas za odločitev o svoji prihodnosti in poklicu in priprava na ponovno vključitev v izobraževanje ali zaposlitev.

Učenje poteka v obliki projektnega dela in temelji na upoštevanju interesov in sposobnosti udeležencev.
Program je za udeležence brezplačen, vključijo se kadarkoli med letom in zapustijo program, ko dosežejo zastavljeni cilj.
Program traja eno leto.
Udeleženec in mentorji pripravimo izhodišča za pripravo osebnega kariernega načrta, v katerem uvodoma opredelimo namen kandidatovega sodelovanja (vizijo) in izhodiščne cilje, ki jim bo udeleženec v programu sledil. Osebni načrt časovno opredelimo, določimo kazalnike, s katerimi bomo spremljali njegovo uresničevanje. Uresničevanje načrta periodično spremljamo in po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo. Pri tem udeleženec in mentorji sodelujemo tudi z drugimi ustanovami, svetovalci (npr. svetovalci za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje, šolski svetovalni delavci, mentorji v podjetjih ipd.). Pri mladoletnih udeležencih lahko sodelujejo tudi starši.
Dejavnosti:
Projekti, obiskovanje podjetij, navezave stikov z delodajalci, pisanje življenjepisov in prijav na delovna mesta, itečaji tujih jezikov, multimedije, računalništva in ročnih del, predavanja in delavnice na različne tematike (motivacija, krepitev pozitivne samopodobe, navajanje na zdrav življenjski slog, komunikacijske veščine, javno nastopanje, funkcionalno opismenjevanje) aktualne teme, ki zadevajo vsakdan mladostnikov, delovanje na mednarodnem področju, sodelovanje s skupinami iz lokalnega okolja, predstavitve in gostovanja, športna udejstvovanja, ogledi filmov ...

Več PUM-O utrinkov si lahko ogledate v naši FOTOGALERIJI ali pa si ogledate naše filmčke, ki so v preteklih letih nastali v okviru (prejšnjega) programa PUM; bodisi kot oglas za vpis ali kot filmčki, s katerimi smo se prijavili na različne natečaje.

Udeleženci 16. generacije programa Projektno učenje za mlajše odrasle na Ljudski univerzi Murska Sobota, ki so obiskovali program od 1. septembra 2014 do 30. junija 2015, so strnili celoletno dogajanje v PUMu v obliki zanimivih PUM novic.

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja so udeleženci 15. generacije (2013/14) s svojimi pametnimi telefoni snemali in fotografirali festivalski dogodek Parado učenja, ki je v lepem vremenu potekala 23. maja 2014 na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota. Posneti material so zmontirali v krajši video, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Kratki film ONE POINT TWO smo v šolskem letu 2011/12 producirali v okviru projekta 7. PUMetnost. S tem filmom smo se prijavili na globalni filmski natečaj 1 of 7 Billion.

YouTube: please specify correct url

S kratkim filmom ENERGIJSKI SHAKE smo v šolskem letu 2012/13 sodelovali na evropskem video natečaju Povej, kaj misliš o obnovljivih virih energije.

 

V nadaljevanju sledi nekaj kratkih video oglasov za vpis v program PUM, ki so v preteklih letih nastali pod režirsko taktirko udeležencev.

 

Program PUM-O je v letu 2018 praznoval polnoletnost, saj smo obeležili 18-letnico delovanja. Ob tem je nastal tudi promocijski video, kjer smo združili vsebino s preteklimi generacijami.

 

Več o o dogajanju v programu PUM pa si lahko preberete in ogledate v izdelku zaključnega projekta 15., 14. in 13. generacije udeležencev;

FacePUM 15;