Študijski krožek Pletemo prihodnost

 

 

 

 

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Študijski krožek: Pletemo prihodnost

 

Mi pletemo in prepletamo, se učimo, ozaveščamo in skrbimo za prihodnost. Kar nekaj dela je že za nami in naši pleteni izdelki so vse lepši in kakovostnejši. Odlično sodelujemo, se učimo drug od drugega in znanja prenašamo v druge izobraževalne programe. Ob prepletanju šib in slame in učenju o pomenu naravnih materialov v vsakdanjem življenju, skrbimo tudi za ozaveščanje o pomenu prilagajanja in delovanja v podporo blaženja podnebnih sprememb.

 

Študijski krožek, ki v Lipovcih od leta 2016 deluje na področju ohranjanja domače obrti - pletarstva, si je v letošnjem izobraževalnem letu 2022/2023 zastavil nove izzive.

 

Kot dobra praksa izobraževanja odraslih smo v sklopu projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, dobili priložnost za nadgradnjo svojega dela.

 

Na podlagi javnega poziva smo bili izbrani med sedem študijskih krožkov, ki na svojstven način utirajo pot pomembnim vsebinam za spodbujanje prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v izobraževalne programe za odrasle.

 

Ob bogatenju in širjenju znanja s področja pletarstva v tem letu tako razmišljamo tudi o priložnostih, ki izvirajo iz krajine in so odraz njenih naravnih danosti in načina rabe. Zanima nas, kako izkoriščati ter sočasno razvijati kulturno vrednost krajine. Za ta namen se bomo povezali z naravovarstveniki, ljubitelji narave, umetniki in oblikovalci krajine, ki s svojim delovanjem lahko poudarijo njene lepote in lepoto naravnih materialov.

 

Delujemo torej kot »mali učni laboratorij za trajnostni razvoj«, ob tem pa načrtujemo več aktivnosti, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in k uresničevanju drugih ciljev trajnostnega razvoja. Doprinesli bomo k:

 

  1. Varovanju vodnega vira in ohranjanju habitatov lokalnem okolju;
  • poskrbeli bomo za boljšo samooskrbo pletarjev z vrbovimi šibami;
  • ob sodelovanju umetnikov in strokovnjakov s področja hortikulture, bomo ob gramoznici Vučja jama in potoku Črnec poskušali ustvariti zanimive oblike in naravne skulpture, ki bodo privabile sprehajalce in pohodnike;
  • opazovali bomo floro in naredili zapis rastlin, ki so užitne in rastejo v združbi z vrbo.
  1. Obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst;
  • spoznali bomo uporabo in ukrepe za iztrebljanje invazivne tujerodne rastline Japonski dresnik in jo poskušali uporabiti za namene oblikovanja.
  1. Vključevanju vsebin o ciljih trajnostnega razvoja v naše izobraževalno okolje in širšo skupnost in ozaveščanju ter aktivnejšemu sodelovanju posameznika in družbe pri reševanju trajnostnih izzivov;
  • izvajali bomo delavnice in prirejali dogodke;
  • oblikovali bomo delovni zvezek in brošuro z vsebinami s področja našega dela.

 

***

Nadgradnja študijskega krožka se izvaja v okviru  javnega poziva za izbor študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih v projektu »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«.

Financer projekta je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

 

 

O trajnosti in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb smo se učili tudi v Osnovni šoli za odrasle. 
Pletli smo izdelke iz slame in se pogovarjali o pomenu uporabe ekoloških, naravnih materialov, in o možnostih, ki jih ohranjanje domače obrti ponuja v sodobnem življenju.